• English
  • Eesti

Ohutusalased teabekirjad

28.12.2017
Printer-friendly version

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele.

Ohutusalane teabekiri sisaldab tavaliselt kokkuvõtet ohutusprobleemist (nt uued tõsised kõrvaltoimed, ohutusandmed kliinilisest uuringust jms) ja ravimi muutunud riski-kasu suhtest, nõuandeid arstile tagamaks patsientide ohutus, viidet ravimi omaduste kokkuvõttele, kõrvaltoimete kohta teabe edastamist jne.

Ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee) nõudmisel. Eestis kinnitab kirja sisu Ravimiamet. Müügiloa hoidja peab kirja edastama ravimit väljakirjutava/kasutava eriala tervishoiutöötajatele kokkulepitud ajakava järgi, kas tavaposti või e-posti teel. Ravimiameti veebis avaldame kirja pärast seda, kui müügiloa hoidja on kirja tervishoiutöötajatele edastanud.

Ohutusalast teabekirja tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest ja ohutusalastest koolitusmaterjalidest.

KuupäevOhutusalane teabekiri
22.02.2018Flupirtiini (Katadolon) – müügiloa lõpetamine maksakahjustuse riski tõttu
19.02.2018Ulipristaal (Esmya) – kasutamise piirangud, hoiatused ja soovitused maksanäitajate jälgimiseks tõsise maksakahjustuse riski tõttu
13.02.2018Saccharomyces boulardii – uus vastunäidustus kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel
22.01.2018Mükofenolaatmofetiil/ mükofenoolhape: uuendatud soovitused kontratseptsiooni osas
28.12.2017

Lineaarsed gadoliiniumi sisaldavad kontrastained – uuendatud soovitused

11.12.2017Raadium(Ra223)dikloriid (XOFIGO) – surma ja luumurdude riski suurenemine kasutamisel koos abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga
07.11.2017Fingolimood (Gilenya) – vastunäidustused südamehäiretega patsientidele
06.10.2017Silodosiin (Urorec) – seos operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomiga
28.09.2017Erütropoetiinid – uued hoiatused raskete nahareaktsioonide kohta
07.08.2017Solu-Medrol 40 mg (metüülprednisoloon): vastunäidustatud lehmapiimavalkude suhtes allergilistele patsientidele
01.08.2017INOmax (lämmastikoksiid) balloonid: seadme INOmax DSIR kasutamisel võib gaasivarustus ballooni kõlblikkusaja lõppemise kuul katkeda
17.07.2017Ibrutiniib (IMBRUVICA) ja B-hepatiidi reaktivatsiooni risk
13.04.2017EXJADE (deferasiroks) dispergeeruvate tablettide turustamise lõpetamine
28.03.2017EXJADE (deferasiroks) õhukese polümeerikattega tabletid: uus ravimvorm, uus annustamine ja uus manustamisviis: ravivea tekkimise risk – tervishoiutöötajatele, apteekritele
23.03.2017HERCEPTIN (trastuzumab) – meeldetuletus südameuuringute tähtsuse kohta trastuzumab‑ravi ajal
14.03.2017CLEXANE (naatriumenoksapariin) – ühtlustatud ravimiteave
18.01.2017Meeldetuletus ROACCUTANE (isotretinoiin) raseduse vältimise programmi kohta – dermatoloogidele, apteekritele
15.11.2016Levonorgestreeli sisaldavad SOS-pillid ja maksaensüüme indutseerivad ravimid
07.11.2016REVLIMID (lenalidomiid) – uued juhised viiruste reaktivatsiooni kohta
28.10.2016BLINCYTO (blinatumomab) – pankreatiidioht
21.07.2016Paiksed ketoprofeeni sisaldavad ravimid – fotoallergiliste nahareaktsioonide risk
12.07.2016NOXAFIL (posakonasool) tablettide ja suukaudse suspensiooni vastastikune mitteasendatavus
06.07.2016Riotsiguaati (Adempas) ei tohi kasutada idiopaatilise interstitsiaalse pneumooniaga seotud pulmonaalhüpertensiooni raviks
30.06.2016Humalog (lispro-insuliin) 200 ühikut/ml KwikPen’i kasutamise ohutusalane teave
20.06.2016Thalidomide Celgene® (talidomiid).
Uued olulised juhised viiruste reaktivatsiooni ja pulmonaalse hüpertensiooni kohta
08.06.2016NEXPLANON (etonogestreel) – võimalikud riskid ja komplikatsioonid implantaadi paigaldamise, asukoha tuvastamise, eemaldamise ja paigast nihkumisega
07.06.2016XEOMIN (botulismitoksiin) – uuendatud ohutusalane teave
27.04.2016IMNOVID (pomalidomiid) – enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha B-hepatiidi viirusnakkuse olemasolu või puudumine
22.04.2016Fusafungiini sisaldavaid ravimeid enam ei turustata
06.04.2016BCR-ABL türosiini kinaasi inhibiitorid (imatiniib, dasatiniib, nilotiniib, bosutiniib, ponatiniib) – B-hepatiidi reaktiveerumise risk
14.03.2016SGLT2 inhibiitorid – diabeetilise ketoatsidoosi risk
11.03.2016Natalizumab (TYSABRI) – uuendatud meetmed PML riski minimeerimiseks
10.03.2016ZALTRAP (aflibertsept) – lõualuu osteonekroosi risk
01.02.2016TACHOSIL (inimfibrinogeen/inimtrombiin) – soovitused sooleobstruktsiooni riski vähendamiseks
14.01.2016Erlotiniib (TARCEVA) – esmavaliku säilitusravi näidustuse piirang
05.01.2016Fingolimood (GILENYA) – riskid seoses toimega immuunsüsteemile
04.01.2016VIEKIRAX-i ravi koos EXVIERA-ga või ilma ei ole soovitatav mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh B) patsientidel
27.11.2015FACTOR VII BAXTER 600 IU viga ravimiinfos annuse määramise valemis
27.11.2015Dimetüülfumaraat (TECFIDERA) uued meetmed PML-i riski minimeerimiseks
10.11.2015Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT) – tõsine teratogeensuse oht
10.11.2015Talidomiid (THALIDOMIDE CELGENE) kombinatsioonravi melfalaaniga
19.10.2015Vemurafeniib (ZELBORAF) kiirituse toksilisuse suurenemine
13.10.2015Krisotiniib (XALKORI) – südamepuudulikkuse hoiatuse lisamine
04.09.2015Mirabegroon (BETMIGA) vererõhu tõusu risk
18.08.2015Epirubitsiini ohutusalane teabekiri
08.07.2015Diabeetilise ketoatsidoosi risk SGLT2 inhibiitorravi ajal
05.05.2015Haloperidol 5 mg/ml teave manustamisviisi muutuse kohta
22.04.2015Fingolimood (GILENYA) progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) risk
13.04.2015IMNOVID (pomalidomiid) hepatotoksilisuse, interstitsiaalse kopsuhaiguse ja südamepuudulikkuse risk
27.03.2015XEOMIN (botulismitoksiin) ohutusalane teave
18.03.2015XOFIGO (raadium(Ra223)dikloriid) NIST standard-võrdlusaine muutus
09.01.2015INOMAX (lämmastikoksiid) balloonide klapiviga
12.12.2014Mükofenolaatmofetiil (CELLCEPT)   hüpogammaglobulineemia ja bronhiektaasiate risk
05.12.2014PROCORALAN (ivabradiin) – bradükardia ja kardiovaskulaarsete juhtude risk
03.12.2014TECFIDERA (dimetüülfumaraat)  progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkerisk
02.12.2014Valproehape raseduspatoloogia risk
21.11.2014Ustekinumab (STELARA) eksfoliatiivse dermatiidi ja naha eksfoliatsiooni risk 
29.09.2014Metüülfenidaat abimaterjal metüülfenidaati sisaldavate ravimite määramiseks
18.09.2014BETIRAL (atseklofenak) – kardiovaskulaarse riskiga seotud vastunäidustused ja hoiatused
05.09.2014PROLIA ja XGEVA  lõualuu osteonekroos ja hüpokaltseemia risk denosumabi kasutamisel
12.08.2014Beetainterferoonid trombootilise mikroangiopaatia ja nefrootilise sündroomi risk
28.07.2014ARZERRA (ofatumumab) tõsiste infusioonireaktsioonide tekkerisk
16.07.2014VELCADE (bortesomiib) pragunenud/purunenud viaalid
11.06.2014PROCORALAN (ivabradiin) bradükardia tekkerisk
03.06.2014Domperidoon kardiaalsed riskid
03.06.2014Transdermaalne fentanüül juhuslik kokkupuude võib olla potentsiaalselt eluohtlik
23.05.2014TICOVAC Readyject süstel  kvaliteediprobleem
30.04.2014Metoklopramiid uuendatud näidustused ja annustamine
22.04.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid trombemboolia tekkerisk
10.03.2014PROTELOS (strontsiumranelaat) – kardiovaskulaarsed riskid
06.03.2014ZOFRAN (ondansetroon)
04.02.2014ROACCUTANE (isotretinoiin)  raseduse vältimise programm
21.01.2014Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid
10.01.2014Prasugreel (EFIENT)  tõsiste verejooksude risk
20.12.2013Ofatumumab (ARZERRA)
18.12.2013PEGINTRON (alfa 2b peginterferoon) Clearclick pen-süstel
13.12.2013Kabetsitabiin rasked nahareaktsoonid
10.12.2013Temosolomiid (TEMODAL)
08.11.2013Rituksimab (MABTHERA)
21.11.2013Filgrastiim ja pegfilgrastiim (NEUPOGEN ja NEULASTA)
04.11.2013Risperidoon ja paliperidoon
30.10.2013JEVTANA (kabasitakseel)
18.10.2013Fingolimood (GILENYA)
15.10.2013Venoosse trombemboolia tekkerisk hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisel
15.10.2013Hüdroksüetüültärklise lahused
03.10.2013Agomelatine (VALDOXAN/THYMANAX)
01.10.2013Lühitoimelised beeta-agonistid (GYNIPRAL)
15.08.2013Klopidogreel
15.07.2013TROBALT (retigabiin)
10.07.2013Flupirtiin
08.07.2013Diklofenak
02.07.2013Veeni manustatavad rauapreparaadid
01.07.2013Kodeiin
19.06.2013LARIAM
18.06.2013REVLIMID
17.06.2013CILEST
17.06.2013DIANE
30.09.2013Trimetasidiin parkinsonismi risk