• English
  • Eesti

Täiendavad riskivähendamise meetmed

14.07.2017
Printer-friendly version

Alljärgnevasse tabelisse on koondatud kehtivad riskivähendamise meetmetena ettenähtud materjalid lihtsustamaks ohutusalase teabe kättesaadavust. Materjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda.

Täiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Materjalid võivad olla suunatud tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele, sisaldades kokkuvõtet uuest ohutusprobleemist, ravimi muutunud kasu/riski suhtest vms. Sisult vastavad ohutusalane teabekiri ja riskivähendamise materjalid ravimi omaduste kokkuvõttele. Materjalidega tuleb arvestada ravimi määramisel.

Riskivähendamise teabematerjale ja ohutusalaseid teabekirju tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest.

Toimeaine järgi:

A B C D E F G H I K L M N O P R S Z T U V

ToimeaineRavimpreparaatMaterjalid tervishoiutöötajaleMaterjalid patsiendileOhutusalane teabekiri
abakaviirZIAGEN
TRIZIVIR
KIVEXA
TRIUMEQ
Teave tervishoiutöötajale  
adalimumabHUMIRATuberkuloosi sõeluuringu juhendPatsiendi teabekaart 
Tuberkuloosi sõeluuringu kontrollankeetPediaatrilise patsiendi teabekaart
TNFi vastase ravi ohutus 
Ohutuse monograafia (ingliskeelne)
aflibertseptZALTRAP  Lõualuu osteonekroosi risk 2016-03
EYLEA Juhised arstileTeave patsiendile 
agomelatiinVALDOXANTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUus vastunäidustus ja maksafunktsiooni jälgimise olulisus 2013-09
Maksafunktsiooni jälgimise skeem
alemtuzumab

LEMTRADA

Juhised tervishoiutöötajaleJuhised patsiendile 
Kontroll-leht tervishoiutöötjalePatsiendi hoiatuskaart
Patsiendi kalender
alfa-2b-peginterferoonPEGINTRON Clearclick kasutusjuhendUus Clearclick pen-süstel 2013-11
Clearclick kasutusjuhend (venekeelne)
alfaalglükosidaasMYOZYME Teave tervishoiutöötajale (ingliskeelne)  
alfaasfotaasSTRENSIQ Enesesüstimise juhend 
Süstimisjuhend lapsevanematele
alfakonestaatRUCONESTTeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
ambrisentaanVOLIBRISTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Teave patsiendi partnerile
anakinraKINERETJuhend tervishoiutöötjaleJuhend patsiendile 
apiksabaanELIQUISJuhend tervishoiutöötajalePatsiendi ohutuskaart 
atomoksetiinSTRATTERAJuhend arstile  
ATOMINEX
atseklofenakBETIRAL   Uued vastunäidustused ja hoiatused 2014-09
atsitretiinNEOTIGASONRaseduse ja loote ekspositsiooni preventsiooni programm  
Raseduse ja loote ekspositsiooni preventsiooni programm (venekeelne)
beetainterferoonid   Trombootilise mikroangiopaatia ja nefrootilise sündroomi risk 2014-08
blinatumomabBLINCYTOTeave arstileTeave patsiendilePankreatiidioht 2016-10
Teave meditsiiniõelePatsiendi hoiatuskaart
Teave apteekrile
bortesomiibBORTEZOMIB ACCORDTeave tervishoiutöötajale  
Siirdamiseelsed induktsiooniskeemid
Annustamise juhend
Lahustamise juhend
BORTEZOMIB TEVATeave tervishoiutöötajale  
Siirdamiseelsed induktsiooniskeemid
Annustamise juhend
Lahustamise juhend
BORTEZOMIB HOSPIRAJuhend arstile  
bosentaanBOSENTAN ACCORDJuhend arstileTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart
BOSENTAN NORAMEDATeave arstileTeave patsiendile 
Patsiendi meeldetuletuskaart
botsepreviirVICTRELISArsti teabeleht  
botulismitoksiinXEOMINTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUuendatud ohutusalane teave 2016-05
bupropioon +naltreksoonMYSIMBAKontroll-loend arstile  
clostridium histolyticum'i kollagenaasXIAPEXSüstimistehnika juhend: Dupuytren'i kontraktuur  
Süstimistehnika juhend: Peyronie' tõbi
dabigatraaneteksilaatPRADAXAAnnustamisjuhend  
pVTE annustamisjuhend
deferasiroksEXJADETeave tervishoiutöötajalePatsiendi brošüürEXJADE dispergeeruvate tablettide turustamise lõpetamine 2017-04
Uus ravimvorm, uus annustamine ja uus manustamisviis: ravivea tekkimise risk 2017-03 tervishoiutöötajatele/apteekritele
degludek-insuliinTRESIBATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileTRESIBA kahe tugevuse omavahelise segiajamise risk 2018-02
deksametasoonOZURDEXJuhised süstimiseksJuhend patsiendile 
delamaniidDELTYBATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
denosumabXGEVA Patsiendi meelespeaLõualuu osteonekroosi risk 2015-07
PROLIA Patsiendi meelespeaLõualuu osteonekroosi risk 2015-07
diklofenak   Uued vastunäidustused ja hoiatused 2013-07
dimetüülfumaraatTECFIDERA  Uued meetmed PML-i riski minimeerimiseks 2015-11
Progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkerisk 2014-12
domperidoon   Kardiaalsed riskid 2014-06
dronedaroonMULTAQVäljakirjutamisjuhis  
eltrombopaagREVOLADE Juhend tervishoiutöötajale: cITPJuhend patsiendile:cITP 
Teave tervishoiutöötajale: cITP
Teave tervishoiutöötajale: cHCVaT (ingliskeelne)Juhend patsiendile: cHCVaT (ingliskeelne)
elvitegraviir +kobitsistaat +emtritsitabiin +tenofoviirdisoproksiilSTRIBILDNeerufunktsiooni ja luutoksiliste toimete jälgimise juhend  
Kreatiniini kliirensi arvutuslükati
epinefriin (adrenaliin)EPIPENJuhend arstileTeave patsiendile 
Teave patsiendile (venekeelne)
epirubitsiin   Annustamisvigade riski vähendamine 2015-08
erlotiniibTARCEVA Teave tervishoiutöötajale Esmavaliku säilitusravi näidustuse piirang 2016-01
VARLOTATeave tervishoiutöötajale  
erütropoetiinid   Uued hoiatused raskete nahareaktsioonide kohta 2017-09
etanertseptENBRELPen-süstli kasutusjuhendPatsiendi ohutuskaart 
BENEPALIKoolitusprogrammSüstli lühijuhend 
Pen-süstli lühijuhend
Patsiendi hoiatuskaart
etonogestreelNEXPLANON  Võimalikud riskid ja komplikatsioonid implantaadi paigaldamise, asukoha tuvastamise, eemaldamise ja paigast nihkumisega 2016-06
etonogestreel +etünüülöstradiool ORNIQUEKontroll-loend arstilePatsiendi teabekaart 
fentanüülEFFENTORAOpioidide määramise juhendTeave patsiendile 
Läbilöögivalu teatmikValupäevik
Tiitrimisjuhis
fentanüül (transdermaalne)   Juhuslik kokkupuude võib olla potentsiaalselt eluohtlik 2014-06
filgrastiim

 

  Kapillaaride lekke sündroomi oht 2013-08
fingolimoodGILENYA Arsti meelespeaPatsiendi meelespeaVastunäidustused südamehäiretega patsientidele 2017-11
Riskid seoses toimega immuunsüsteemile 2016-01
Progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) risk 2015-04
Hemofagotsütootiline sündroom 2013-11
flupirtiinKATADOLONTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileSihtgrupi ja ravi kestuse piiramine 2013-07
fusafungiin   Fusafungiini sisaldavaid ravimeid enam ei turustata 2016-04
geneetiliselt modifitseeritud autoloogne CD34+ rikastatud rakufraktsioonSTRIMVELISNõusoleku vormTeave lapsevanemale/ hooldajale 
Patsiendi hoiatuskaart
glargiin-insuliinTOUJEOJuhised tervishoiutöötajalePatsiendi teabeleht 
golimumabSIMPONIArsti koolitusprogramm  
haloperidoolHALOPERIDOL-RICHTER  Teave manustamisviisi muutuse kohta 2015-05
humaanfibrinogeen +humaantrombiinTACHOSIL  Soovitused sooleobstruktsiooni riski vähendamiseks 2016-01
hüdroksüetüültärklis   Vastunäidustused 2013-10
ibandroonhape IBANDRONIC ACID ACCORD  Patsiendi meeldetuletuskaart 
ibrutiniib IMBRUVICA  Ibrutiniib ja B-hepatiidi reaktivatsiooni risk 2017-07
ikodekstriinEXTRANEALTeave arstile  
Glükomeetrite loetelu
indakateroolONBREZ BREEZHALERJuhend väljakirjutamiseks  
infliksimabINFLECTRATeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
Teave laste ravi kohtaInfusiooni ajakava: 6-8 nädalat
Kontroll-lehtInfusiooni ajakava: 8 nädalat
REMICADETeave arstilePatsiendi hoiatuskaart   (venekeelne) 
REMSIMAOhutusalane teavePatsiendi hoiatuskaart 
Teave laste ravi kohtaInfusioonikaart
Patsiendi sõeluuringuleht 
ipilimumabYERVOY Tervishoiutöötaja KKKPatsiendi teatmik 
Patsiendi hoiatuskaart
isotretinoiinROACCUTANEJuhend arstilePatsiendi meelespeaRaseduse vältimise programm 2014-01 dermatoloogidele/ apteekritele
Arsti meelespeaPatsiendi meelespea (venekeelne)
Juhend apteekrile
ivabradiinPROCORALAN  Bradükardia ja kardiovaskulaarsete juhtude risk 2014-12
kabasitakseelJEVTANA   Infusioonilahuse valmistamine 2013-10
kapetsitabiinXELODA  Rasked nahareaktsoonid 2013-12
ketoprofeen   Paikse ketoprofeeni kasutamisel fotoallergiliste nahareaktsioonide risk 2016-07
klopidogreel   Omandatud hemofiilia risk 2013-08
kodeiin   Kasutamise piirangud 2013-07
kofeiintsitraatPEYONA  Infusiooni- ja suukaudse lahuse ohutu kasutamine 2012-10
kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid   Trombemboolia tekkerisk 2014-04
krisotiniibXALKORI Patsiendi infolehtSüdamepuudulikkuse hoiatuse lisamine 2015-10
kvetiapiin Teave tervishoiutöötajatele  
leflunomiidARAVAArsti infolehtPatsiendi infoleht 
lenalidomiidREVLIMIDJuhend erialaspetsialistilePatsiendi teabelehtUued juhised viiruste reaktivatsiooni kohta 2016-11
Uus näidustus 2013-04
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimeline naispatsient 
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimetu naispatsient
Ravi alustamise vorm: meespatsient
Väljastamisvorm
Kõrvalnähu teatis
levodopa+ karbidopaDUODOPAPEG/J ettevalmistuse, paigaldamise ja järelhoolduse kriitilised aspektidPatsiendi taskuraamat 
 
Hea tava patsiendi järelhoolduses
PEG/J järelhoolduse juhised
Koolitusprogramm õde-spetsialistidele
levonorgestreelFLEREEArsti teabeleht  
Fleree erinevus Mirena'st
levonorgestreel (SOS-pillid)   Levonorgestreeli sisaldavate SOS-pillide kooskasutamine ensüümindutseerijatega 2016-11
lispro-insuliinHUMALOG  Ohutusalane teave korrektse kasutamise kohta 2016-06
lomitapiidLOJUXTATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart
lämmastikoksiidINOMAX  Seadme INOmax DSIR kasutamisel võib gaasivarustus ballooni kõlblikkusaja lõppemise kuul katkeda 2017-08
mannitoolBRONCHITOLTeave tervishoiutöötajale  
meflokviinLARIAM Juhend tervishoiutöötajalePatsiendi hoiatuskaartNeuropsühhiaatriliste kõrvaltoimete risk 2013-06
metoklopramiidCERUCAL  Uuendatud näidustused ja annustamine 2014-04
metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiinMIRCERAJuhend arstile  
metüülfenidaatCONCERTA MEDIKINETJuhised arstile Abimaterjal ravimi määramiseks 2014-09
Kontroll-leht ravi määramiseks
Kontroll-leht ravi jälgimiseks
Monitooringu tabel
metüülprednisoloonSOLU-MEDROL 40 MG  Solu-Medrol 40 mg on vastunäidustatud lehmapiimavalkude suhtes allergilistele patsientidele 2017-08
mikafungiinMYCAMINEManustamise ja jälgimise juhend  
Kontrollnimekiri arstile
mirabegroonBETMIGA  Vererõhu tõusu risk 2015-09
misoprostoolTOPOGYNETeave arstileTeave patsiendile 
mükofenoolhapeCELLCEPT
MYFORTIC
Juhend tervishoiutöötajaleJuhend patsiendileUuendatud soovitused kontratseptsiooni osas 2018-01
Tõsine teratogeensuse oht 2015-11
Juhend patsiendile (venekeelne)Hüpogammaglobulineemia ja bronhiektaasiate risk 2014-12
naatriumenoksapariinCLEXANE  Ühtlustatud ravimiteave 2017-03
naatriumsulfaat, veevaba +magneesiumsulfaatheptahüdraat +kaaliumsulfaatEZICLENTeave tervishoiutöötajalePatsiendi teabeleht 
natalizumabTYSABRIRavijuhis arstilePatsiendi hoiatuskaartUuendatud meetmed PML riski minimeerimiseks 2016-03
Ravi alustamise ja jätkamise vorm 
Ravi lõpetamise vorm
nilotiniibTASIGNATeave arstile            Teave patsiendile 
Teave arstile         (venekeelne)   Teave patsiendile (venekeelne)
nivolumabOPDIVOJuhend arstilePatsiendi ohutuskaart 
ofatumumabARZERRA  Tõsiste infusioonireaktsioonide tekkerisk 2014-07
Ravieelne B-hepatiidi viiruse sõeluuring 2013-12
olansapiinZYPADHERATeave tervishoiutöötajalePatsiendi hoiatuskaart 
ombitasviir+ paritapreviir+ ritonaviir+dasabuviirVIEKIRAX
EXVIERA
  VIEKIRAXi ravi mõõduka maksa-kahjustusega patsientidel 2016-01
ondansetroonZOFRAN  Annusest sõltuv QT-intervalli pikenemine 2014-03
paliperidoon   Lõdva iirise sündroomi tekkerisk kaeoperatsiooni ajal 2013-08
panitumumabVECTIBIXTeave arstile Metsikut tüüpi RAS1-staatuse määramise tähtsus 2013-08
panobinostaatFARYDAK Patsiendi ravijärgimuse kaart: tsüklid 1-8 
Patsiendi ravijärgimuse kaart: tsüklid 9-16
paratsetamool (infusioonilahus) Annustamisjuhis (ingliskeelne) Üleannustamise risk vastsündinutel, imikutel ja alakaalulistel täiskasvanutel 2014-10
Annuse kalkulaator (ingliskeelne)
pegfilgrastiim   Kapillaaride lekke sündroomi oht 2013-08
pembrolizumabKEYTRUDATervishoiutöötaja KKKPatsiendi teatmik 
Patsiendi teatmik (venekeelne)
Patsiendi hoiatuskaart
Patsiendi hoiatuskaart (venekeelne)
pioglitasoonPIOGLITAZONE TEVATeave tervishoiutöötajale  
pirfenidoonESBRIETOhutuse kontroll-loend  
pomalidomiidIMNOVIDTeavitusbrošüür tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUus oluline soovitus- enne ravi alustamist pomalidomiidiga tuleb kindlaks teha B-hepatiidi viirusnakkus 2016-04
Ohutusalase nõustamise brošüür tervishoiutöötajale Soovitused hepatotoksiluse, interstitsiaalse kopsuhaiguse ja südamepuudulikkuse riski vähendamiseks 2015-04
Patsientide hindamise algoritm
Väljastamisvorm
Rasestumisvõimelise naispatsiendi kinnitus
Rasestumisvõimetu naispatsiendi kinnitus
Meespatsiendi kinnitus
Kõrvalnähu teatis
posakonasoolNOXAFIL  Noxafil tablettide ja suukaudse suspensiooni vastastikune mitteasendatavus 2016-07
prasugreelEFIENT  Tõsiste verejooksude risk 2014-01
proteolüütilised ensüümidNEXOBRIDJuhend tervishoiutöötajale  
puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritudTICOVAC  Kvaliteediprobleem 2014-05
raadium(Ra223)-dikloriidXOFIGO  NIST standard-võrdlusaine muutus 2015-03
ranibizumabLUCENTISJuhend arstileTeave patsiendile (CNV) 
Piktogramm arstileTeave patsiendile (AMD)
Teave patsiendile (DME)
Teave patsiendile (RVO)
raud(III), intravenoosne Teave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
riotsiguaatADEMPAS  Uus vastunäidustus 2016-07
risperidoon   Lõdva iirise sündroomi tekkerisk kaeoperatsiooni ajal 2013-08
rituksimabMABTHERATervishoiutöötaja brošüürPatsiendi brošüürB-hepatiidi reaktivatsioon 2013-11
Subkutaanse ravimvormi juhendPatsiendi hoiatuskaart   (venekeelne)
Võrdluskaart: sc ja iv ravimvorm
rivaroksabaanXARELTOJuhised arstilePatsiendi hoiatuskaart 
romiplostiimNPLATEAnnustamisjuhis  
Saccharomyces boulardiiENTEROL  Uus vastunäidustus kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel   2018-02
sarilumab KEVZARA Patsiendi hoiatuskaart 
SGLT2 inhibiitorid   Diabeetilise ketoatsidoosi risk 2016-03
silodosiin    Seos operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomiga 2017-10
strontsiumranelaatPROTELOSJuhend arstilePatsiendi hoiatuskaartKardiovaskulaarsed riskid 2014-03
Kontrollnimekiri arstile
zoledroonhapeACLASTAJuhend arstileTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart
ZOMETA Patsiendi hoiatuskaart 
ZOLEDRONIC ACID ACCORD Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID MEDAC Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID TEVA  Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID PHARMIDEA Patsiendi meeldetuletuskaart 
talidomiidTHALIDOMIDE CELGENETeave väljakirjutamise ja väljastamise kohtaTeave rasestumisvõimelisele naisele ja partnerileUued olulised juhised viiruste reaktivatsiooni ja pulmonaalse hüpertensiooni kohta 2016-06
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimeline naispatsientTeave rasestumisvõimetule naiseleKombinatsioonravi melfalaaniga 2015-11
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimetu naispatsientTeave meestele
Ravi alustamise vorm: meespatsient 
Väljastamisvorm
Teatis raseda kokkupuutest ravimiga: anamnees ja raseduse algus
Teatis raseda kokkupuutest ravimiga: raseduse tulemus
Kõrvaltoime teatis: perifeerne neuropaatia
Kõrvalnähu teatis
temosolomiidTEMODAL  Raske maksatoksilisus 2013-12
tenofoviirdisoproksiil +emtritsitabiin TRUVADAOhutusalane teaveOhutusalane teave 
Kontroll-leht artsilePatsiendi meeldetuletuskaart
Neerufunktsiooni jälgimise juhend
Kreatiniini kliirensi arvutuslükati 
HIV-positiivsete laste ja noorukite neerufunktsiooni hindamise infoleht
teriflunomiidAUBAGIO Juhised arstilePatsieni hoiatuskaart 
testosteroonNEBIDOManustamise juhend  
totsilizumabROACTEMRAArsti brošüür: reumatoidartriit ja hiidrakuline arteriitPatsiendi hoiatuskaart 
Patsiendi brošüür: reumatoidartriit
Annustamise ja manustamise juhend: reumatoidartriit ja hiidrakuline arteriit
Lühike annustamisjuhis: reumatoidartriitPatsiendi brošüür: reumatoidartriit (venekeelne)
Arsti brošüür: pJIAPatsiendi brošüür: hiidrakuline arteriit
Annustamise ja manustamise juhend: pJIAPatsiendi brošüür: pJIA
Patsiendi brošüür: sJIA
Annustamise taskukaart: pJIA
Arsti brošüür: sJIA
Annustamise ja manustamise juhend: sJIA 
Lühike annustamisjuhis: sJIA
Makrofaagide aktivatsiooni sündroomi kaart: sJIA
trastuzumabHERCEPTIN  Meeldetuletus südameuuringute tähtsuse kohta trastuzumab‑ravi ajal 2017-03
trastuzumabemtansiinKADCYLATeave tervishoiutöötajale  
treprostiniilREMODULINTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Küsimustik arstile
trimetasidiin   Parkinsonismi risk 2013-09
tsertolizumab pegoolCIMZIAJuhend arstile (ingliskeelne)Patsiendi hoiatuskaart 
tsüproteroon+ etünüülöstradioolDIANE
CYPRETIL
Juhend arstilePatsiendikaartLisandunud hoiatused ja vastunäidustused 2013-06
türosiini kinaasi inhibiitorid   B-hepatiidi reaktiveerumise risk 2016-04
ulipristaalESMYAJuhised ravimi väljakirjutajale Kasutamise piirangud, hoiatused ja soovitused maksanäitajate jälgimiseks tõsise maksakahjustuse riski tõttu 2018-02
Juhised patoloogidele
ustekinumabSTELARATeabeleht tervishoiutöötajaleTeabeleht patsiendile (venekeelne)Eksfoliatiivse dermatiidi ja naha eksfoliatsiooni risk 2014-10
Kasutusjuhend tervishoiutöötajaleKasutusjuhend patsiendile (venekeelne
Kasutusjuhendi posterKasutusjuhendi poster (venekeelne)
valproehape Juhend tervishoiutöötajaleTeave patsiendileRaseduspatoloogia risk 2014-12
vandetaniibCAPRELSATeave tervishoiutöötajaleJuhend lapspatsientidele ja nende hooldajatele 
Patsiendi hoiatuskaart
vedolizumabENTYVIOTeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
vemurafeniibZELBORAF  Kiirituse toksilisuse suurenemine 2015-10
vorikonasoolVFEND VORICONAZOLE ACCORD VORICONAZOLE TEVATervishoiutöötaja brošüürPatsiendi ohutuskaart 
Kontrollkaart tervishoiutöötajale
VII hüübimisfaktorFAKTOR VII  Viga ravimiinfos annuse määramise valemis 2015-11