• English
  • Eesti
UudisedUudised

2015. aasta kohta esitatud ravimireklaami aruannete kokkuvõte

01.06.2016
Printer-friendly version

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

2015. aastal sai Ravimiamet 356 ravimireklaami aruannet, millest 163 (45,7%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest. Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tehti ettekirjutus 14 müügiloa hoidjale (üheksale veterinaarravimite ning viiele humaanravimite müügiloa hoidjale).

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Arstidele/apteekritele korraldatud käsimüügiravimite reklaamüritusi korraldati kõige rohkem 2009. aastal (172), sellele järgneval perioodil on käsimüügiravimite reklaamürituste arv vähenenud 42 reklaamürituseni 2015. aastal.

Käsimüügiravimite näidiseid on kõige rohkem jagatud 2010. aastal – 16 746 näidist. Alates 2011. aastast on jagatud ~10 000 näidist aastas. 2015. aastal jagati käsimüügiravimite näidiseid oluliselt vähem - kokku 6489 näidist.

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Retseptiravimite reklaamürituste arv arstidele/apteekritele on alates 2010. aastast vähenenud (1822 üritust). Viie aasta lõikes on kõige vähem selliseid üritusi korraldatud 2014. aastal (875 üritust). 2015. aastal korraldati retseptiravimi reklaamüritusi 961 korral.

Viimasel kahel aruandeaastal on retseptiravimite näidiseid jagatud enam-vähem samas mahus - 2014. aastal 26 740 näidist ja 2015. aastal 26 449 näidist. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse, kui jagati 82 306 näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

2015. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi teadusasutuse või erialaorganisatsiooni korraldatavatel arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas 1 635 590 eurot, mis on seni suurim. Jagatud toetuste arv oli suur ka 2008. aastal (1 547 683 eurot), siis vähenes 2009. aastal (kogusumma 1 249 673 eurot) ning hakkas seejärel uuesti kasvama.

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks andsid müügiloa hoidjad 2015. aastal toetust kogusummas 651 074 eurot, mis on võrreldes 2014. aastaga suurenenud 185 600 euro võrra. Kõige suuremas summas on selliste ürituste korraldamist toetatud 2012. aastal – 718 871 euroga.

Riikliku järelevalve käigus ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.